Tidsram

Vad händer när och hur kan du delta?
Arbetet med att ta fram vår nya grafiska profil och logotyp är en process som ska få ta tid. Detta så att alla i vårt distrikt som vill ska ha en möjlighet att deltaga i den demokratiska processen åtminstone vid någon tidpunkt och på något sätt.

Från förslagsframtagande under November-Februari till ett färdigt förslag i September

Klicka nedan på rubrikerna för mer info.

Distriktet runt på 90 dagar November-Februari

Skapande delen av processen pågår från 2023-11-12 – 2024-02-11.
Alla som vill har 90 dagar på sig att skapa och skicka in ett förslag till distriktet.

Styrelsen kommer löpande att gå igenom förslag och höra av sig om det finns otydligheter eller behov av kompletteringar. Ju närmare den 11 februari vi kommer desto mindre tid blir det förstås till detta.

Vill man vara säker på att hinna och få möjlighet att komplettera skicka in förslaget senast sista januari.

Gallringen på 10 dagar Februari

Mellan 12-22 Februari kommer Distriktsstyrelsen att göra en sista gallring av de förslag som har kommit och ta fram förslag som enligt distriktsstyrelsen är “Sverok Mälardalen”
Efter detta kommer förslagen att skickas ut med handlingarna till distriktsårsmötet

De fem förslagen i Mars

På distriktsårsmötet den 16 mars i Västerås samt på discord kommer det tas beslut om vilka som blir de fem förslag som medlemmarna kommer att rösta om. Samt när och hur omröstningen kommer att gå till.

Det slutgiltiga valet/Omröstningen April/Maj

Utifrån distriktsårsmötets beslut om hur och när kommer det genomföras en omröstning under April/Maj för att ta reda på vilket som är medlemsföreningars slutgiltiga val av grafisk profil.

Urvalet och slutresultatet Maj-September

Presentation av det vinnande förslaget kommer att göras i Maj eller juni och sedan påbörjas en process för att ta fram en funktionell grafisk profil som fungerar ihop med övriga Sverok.

Senast till början av hösten räknar vi med att ha en färdig profil och börja använda denna.

Vi kommer också under resten av verksamhetsåret ordna med lite marknadsföringsmaterial om distriktet vi kommer skicka ut till er